پرسکاری لبه های رینگ با گرم کردن وپرسکاری لبه های رینگ، تا حدی که بتوان دو قعطعه شکسته را کنار هم جفت و آماده برای جوشکاری می شود. پس از جوشکاری، پرسکاری کرده و تابگیری را ادامه میدهیمو درنهایت با تراشکاری و فرزکاری و پرداختکاری کار به اتمام میرسد.